Algemene voorwaarden van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak

 

1.Verzending

1.1 Verzending geschiedt via pakketdienst.

1.2 Voor een pakket met een maximum maat van 1 meter en gewicht tot 25 kg wordt € 6,95 in rekening gebracht. ( Verzending naar België € 13,50)

1.3 Bij pakketten afwijkend aan dit gewicht of afmetingen wordt er contact opgenomen wanneer deze afwijkt van de in rekening gebrachte verzendkosten.

1.4 Aquaria valt buiten deze regeling. De verzendkosten hiervan bedragen minimaal € 62,50. Pallet levering via pakketdienst.

 2. Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar. 

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mink vijver en aquariumspeciaalzaak behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mink vijver en aquariumspeciaalzaak erkend.

2.4 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

3. Levering 

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mink vijver en aquariumspeciaalzaak bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mink vijver en aquariumspeciaalzaak geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

4. Prijzen 

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Na deze annulering is er nogmaals een periode van 14 dagen om je product retour te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mink vijver en aquariumspeciaalzaak heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mink vijver en aquariumspeciaalzaak. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mink vijver en aquariumspeciaalzaak er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

5.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

 

6. Gegevensbeheer 

6.1 Indien je een bestelling plaatst bij Mink vijver en aquariumspeciaalzaak, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak. Mink vijver en aquariumspeciaalzaak houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy Statement.

6.2 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens. 

6.3 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

 

7. Garantie en conformiteit

7.1 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door Mink vijver en aquariumspeciaalzaak, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mink vijver en aquariumspeciaalzaak) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mink vijver en aquariumspeciaalzaak. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Mink vijver en aquariumspeciaalzaak schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Mink vijver en aquariumspeciaalzaak gegrond worden bevonden, zal Mink vijver en aquariumspeciaalzaak naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mink vijver en aquariumspeciaalzaak in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7.7 Garantie en andere vorderingsrechten op een product aangekocht bij Mink vijver en aquariumspeciaalzaak zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mink vijver en aquariumspeciaalzaak zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mink vijver en aquariumspeciaalzaak slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

8.4 Aanbiedingen van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

9. Overeenkomst 

9.1 Een overeenkomst tussen Mink vijver en aquariumspeciaalzaak en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mink vijver en aquariumspeciaalzaak op haalbaarheid is beoordeeld. 

9.2 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt via Ideal of na vooruitbetaling.

 

10. Afbeeldingen en specificaties 

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

11. Overmacht 

11.1 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

11.3 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mink vijver en aquariumspeciaalzaak gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

11.4 Indien Mink vijver en aquariumspeciaalzaak bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid 

12.1 Mink vijver en aquariumspeciaalzaak is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Mink vijver en aquariumspeciaalzaak aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mink vijver en aquariumspeciaalzaak zolang de afnemer de vorderingen van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mink vijver en aquariumspeciaalzaak wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door Mink vijver en aquariumspeciaalzaak geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mink vijver en aquariumspeciaalzaak of een door Mink vijver en aquariumspeciaalzaak aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mink vijver en aquariumspeciaalzaak haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mink vijver en aquariumspeciaalzaak zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15. Retourneren

Iedereen heeft het recht een bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering is er nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te sturen.

Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retourverzending zijn voor eigen rekening.

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, zonder beschadigingen, aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via webshop@minkvijverenaquarium.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking